Trends in Beeld

Opleidingsniveau van de bevolking, historische ontwikkeling

Door de verbeterde aansluiting tussen de onderwijssoorten, het feit dat men vaker kiest voor hogere onderwijssoorten, en de groei van het aantal gediplomeerden, stijgt het opleidingsniveau in Nederland en in andere landen. De grootste veranderingen zien we in de afname van het aandeel lager opgeleiden en een toename van de hoogst opgeleiden. Nieuwe generaties zijn steeds beter opgeleid dan oudere, ook in de landen om ons heen.

Monitor Trends in Beeld