Trends in Beeld

Rijksuitgaven aan cultuur

De creatieve industrie bestaat uit drie subsectoren: creatieve zakelijke dienstverlening, media en entertainment en kunsten. Deze sectoren leveren een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie en maatschappij. Zij dragen rechtstreeks bij aan onze welvaartsgroei en verschaffen substantiële werkgelegenheid.
De rijksuitgaven voor cultuur (exclusief media) fluctueren in de periode 2002-2008 tussen 0,6 en 0,7 procent van de rijksuitgaven en bedragen rond 0,17 procent van het bruto binnenlandse product (BBP).

Rijksuitgaven aan cultuur
als percentage van BBP en van totale rijksuitgaven, exclusief media

Bron: Jaarverslagen Ministeries van OCW, VROM (Bureau Rijksbouwmeester), Buitenlandse Zaken, CBS


Monitor Trends in Beeld