Trends in Beeld

Internationale positie in het onderwijs

De internationale positie in het onderwijs is samengevat in onderstaande figuur door middel van een aantal belangrijke prestatie-indicatoren. Het Nederlandse onderwijs presteert in internationaal perspectief ruim bovengemiddeld. In de afgelopen jaren is op een aantal beleidsterreinen een positieve ontwikkeling waar te nemen. Zo is het percentage voortijdig schoolverlaters fors afgenomen, mede als gevolg van intensief beleid. Tegelijkertijd is het aandeel hoger opgeleiden toegenomen evenals het percentage jongeren met een startkwalificatie. Daar staat tegenover dat het aandeel 15-jarige leerlingen met lage lees-reken- en natuurwetenschappelijke vaardigheden is toegenomen tussen 2003 en 2009. Ook als het gaat om excellentie en het aandeel bètatechnici is verbetering in Nederland mogelijk. Een punt buiten de ring 'internationaal gemiddelde' betekent dat Nederland het beter doet, een punt daarbinnen betekent een minder goede score.

 
Internationale positie in het onderwijs

Bron: OESO, PIRLS, TIMMS, Eurostat; bewerking OCW


Monitor Trends in Beeld