Trends in Beeld

Internationale positie in het onderwijs

De internationale positie in het onderwijs is samengevat in onderstaande figuur door middel van een aantal belangrijk prestatie-indicatoren. Een punt buiten de ring ‘internationaal gemiddelde’ betekent dat Nederland het beter doet, een punt daarbinnen betekent een minder goede score dan internationaal gemiddeld.

Het Nederlandse onderwijs presteert in internationaal perspectief ruim bovengemiddeld. In de afgelopen jaren is op een aantal beleidsterreinen een positieve ontwikkeling waar te nemen. Zo is het percentage voortijdig schoolverlaters fors afgenomen, mede als gevolg van intensief beleid. Tegelijkertijd is het aandeel hoger opgeleiden toegenomen, en ook het percentage jongeren met een startkwalificatie.

Aan de andere kant is het aandeel 15-jarige leerlingen met lage reken- en natuurwetenschappelijke vaardigheden toegenomen tussen 2003 en 2012. Ook als het gaat om excellentie en het aandeel bètatechnici is verbetering in Nederland mogelijk.

 
Internationale positie in het onderwijs

Bron: PISA, PIRLS, TIMMS, Eurostat; bewerking OCW

De landen waarmee wordt vergeleken hangen bij iedere indicator af van de bron. Voor EU-indicatoren van Eurostat wordt bijvoorbeeld alleen vergeleken met landen van Europa, waar bij een OESO indicator wordt vergeleken met de OESO landen.


Monitor Trends in Beeld